Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych: Imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy oraz adres korespondencyjny a także dane potrzebne do wystawienia faktury (nazwa firmy, numer NIP, adres) Dane te w sposób naturalny pozyskiwane są w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych (sprzedaż/zakup), zapytań ofertowych, korzystania z formularza kontaktowego na stronie internetowej www.adenso.pl, rozpatrywania reklamacji, lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

W świetle powyższego informujemy, że: Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma AdEnSo Adapted Engineering Solutions Marek Fidali z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 8 Gliwice, 44-100; NIP 9371769432, REGON 360441685, która prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na dedykowaną skrzynkę adenso@adenso.pl. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy:

 • telefonicznie od numerem +48 502814832,
 • listownie na adres korespondencyjny, tj. ul. ul. Okrężna 8, 44-100 Gliwice,

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
 • działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularz kontaktowy na stronie https://www.adenso.pl lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),
 • marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),
 • wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),
 • wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia).

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:

 • podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,
 • podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,
 • podmiotom zapewniającym usługi płatnicze.
 • zgodnie z wybraną przez Państwa opcją przy składaniu zamówienia.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe. Posiadają Państwo prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem adenso@adenso.pl. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.
 • Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Serwis internetowy firmy AdEnSo nie korzysta z plików cookies i nie zapisuje ich w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu Serwis internetowy firmy AdEnSo nie gromadzi i nie przetwarza adresów IP użytkowników w sposób inny niż wynika to z funkcjonowania usługi hostingowej realizowanej przez firmę Bright Group Sp. z o.o. właściciela marki Futurehost www.futurehost.pl. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.